XXVI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 28 października 2016 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pielgrzymka.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat perspektyw rozwoju jednostek OSP na terenie Gminy Pielgrzymka.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na temat zamiany nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 361/5 na nieruchomość o numerze 366 obręb Czaple.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
8. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia wniosku sołectwa Czaple dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
b) rozpatrzenia wniosku sołectwa Jastrzębnik dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
c) rozpatrzenia wniosku sołectwa Nowa Wieś Grodziska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
d) rozpatrzenia wniosku sołectwa Nowe Łąki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
e) rozpatrzenia wniosku sołectwa Proboszczów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
f) rozpatrzenia wniosku sołectwa Pielgrzymka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
g) rozpatrzenia wniosku sołectwa Twardocice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
h) rozpatrzenia wniosku sołectwa Sędzimirów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
i) rozpatrzenia wniosku sołectwa Wojcieszyn dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
j) zmian budżetu gminy na rok 2016,
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
13. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2

cz. 3