XXV sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 30.09.2016

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
b) w sprawie opłaty prolongacyjnej,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Pielgrzymka,
g) zmian budżetu gminy na rok 2016,
h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/90/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.

Zwracam uwagę na uchwałę głosowaną w punkcie 6. h. (w części 1 relacji minuta 41). Daje ona Wójtowi całkowicie wolną rękę w sprawie gospodarowania nieruchomościami należącymi do gminy. Do tej pory Rada Gminy decydowała o wynajmowaniu gruntów i budynków gminnych na okres dłuższy niż trzy lata. Niniejsza uchwała „uwalnia” Radę Gminy od tego „kłopotu”. Zainteresowanych odsyłam do treści uchwał dostępnych w BIP.
cz. 1

cz. 2