XXIX sesja rady gminy Pielgrzymka – 14.02.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radnego Zbigniewa Jaworskiego.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozwiązania zespołu szkolno – przedszkolnego w Twardocicach,
b) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Twardocicach w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce,
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce,
d) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
e) zmian budżetu gminy na 2017 r.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
11. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2