XXIV sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 26.08.2016, relacja video

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Złotoryjskiego w sprawie udzielenia informacji o podjętych działaniach, stopniu ich realizacji oraz planach inwestycyjnych związanych z remontami dróg powiatowych na terenie Gminy Pielgrzymka.
4. Informacja Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego na temat wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy dotyczącego dostarczania wody do Sędzimirowa.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr VI/24/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/232/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pielgrzymka.
c) przystąpienia z Nadleśnictwem Lwówek Śląski do wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi na działkach nr 541/3,548/2,548/3 w m. Czaple gm. Pielgrzymka”.
d) zmian budżetu gminy na rok 2016.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesja Rady Gminy Pielgrzymka.
12. Sprawy różne.
W pierwszej części obrad największe emocje dotyczyły punktu 4, tj. wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie dostarczania wody do Sędzimirowa, o czym pisałem w publikacji z 20 lipca br. Przypomnę, że zapadł prawomocny wyrok oddalający powództwo GPK przeciwko kilku mieszkańcom Sędzimirowa, którzy odmawiają płatności za wodę. Prezes GPK stwierdził, że szanuje wyrok, ale się z nim nie zgadza. Rozważana jest możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Pan Prezes nadal będzie wystawiał faktury za wodę, a zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy uzależnia od decyzji sądu w każdej, indywidualnej sprawie. Trochę dziwiła mnie zażarta dyskusja radnych z mieszkańcami, którzy przytaczali argumenty prawne w obecności radcy prawnego, który jednak nie zabrał w tej sprawie głosu. W punkcie 12 – sprawy różne – rezygnację z funkcji koordynatora prac nad strategią rozwoju gminy złożyła radna Ewa Wolak-Barciszewska odczytując oświadczenie, w którym obszernie wyjaśniła powód swojej decyzji, to jest brak woli współpracy ze strony wójta. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i opracowaniu ich wyników prace utknęły w miejscu, bowiem przyszła kolej na analizę sytuacji bieżącej w gminie. Do tego potrzebne są materiały, które wójt wielokrotnie obiecał, ale w końcu ich nie przekazał twierdząc, że jest to „informacja publiczna”, którą każdy może sam pozyskać. Trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie współpracę wolontariuszy pracujących nad strategią rozwoju gminy z urzędem tej gminy. Spowolnienie prac, które już trwają około roku, w tym pół roku czekania na materiały z urzędu, może opóźnić prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pielgrzymka, ponieważ strategię rozwoju trzeba traktować jako dokument nadrzędny, warunkujący ostateczny kształt studium. Przewodniczący Rady Gminy Pielgrzymka poinformował, że do biura rady wpłynęła skarga mieszkańca Czapli dotycząca pijaństwa koło sklepu radnej w tej miejscowości. Skargę przekazano do Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pielgrzymka. Przypomnę, że mieszkaniec Czapli domaga się cofnięcia radnej koncesji na sprzedaż alkoholu i kieruje swoją skargę właśnie do Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych powiadamiając jednocześnie Radę Gminy i portal „Wojcieszyn.info” – patrz publikacja z 17 sierpnia. Intencją skarżącego było więc powiadomienie Rady Gminy o problemie w Czaplach, a intencją przewodniczącego było zatuszowanie niewygodnej sprawy.
cz. 1

cz. 2

cz. 3