XXII sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 24.06.2016 – relacja video

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za 2015 rok:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
c) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pielgrzymka za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) głosowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Pielgrzymka.
8. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pielgrzymka:
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pielgrzymka,
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian budżetu na 2016 rok.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
12. Sprawy różne.
Głównym tematem sesji było udzielenie Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2015. Ciekawą dyskusję nad sprawozdaniem finansowym przerwał radny Grzegorz Gądziński zgłoszeniem swojego ulubionego wniosku o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. Pan radny ma zanadrzu również inny „konstruktywny” wniosek, który dość często zgłasza – wniosek o przerwę. Dwa miesiące temu monotonię tych dwóch rodzajów wniosków formalnych przerwało zgłoszenie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy. Powód rezygnacji nie został podany przez wnioskodawcę, ale uczestnicy obrad mogli odnieść wrażenie, że radny Gądziśki chce w ten sposób zakomunikować, iż czuje się niedoceniony i jest to jego pierwsze poważne ostrzeżenie. W ciągu następnych tygodni pojawiły się kolejne nieoficjalne sygnały werbalne i niewerbalne radnego, z których wynikało, że na funkcji mu nie zależy i chętnie poprze poważniejsze zmiany personalne w prezydium rady gminy. Tak minęły dwa miesiące i na XXII sesję zaplanowano wybór nowego wiceprzewodniczącego rady gminy. Jedynym zgłoszonym kandydatem okazał się (?) radny Grzegorz Gądziński. Innych chętnych nie było. W tajnym głosowaniu kandydat otrzymał 8 głosów, co wystarczyło do ponownego objęcia zaszczytnej funkcji. Wnioski nasuwają się same. Sygnały dotarły do adresata i zrobiły swoje. Zamierzony cel został osiągnięty. Bez odpowiedzi pozostają tylko dwa pytania: kto był adresatem i jaki był cel?
cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4