XXI sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 31.05.2016 – relacja video

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
5. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
b) zmiany uchwały Nr VI/24/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
c) zmian budżetu gminy na rok 2016.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
10. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2