XX sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 29.04.2016 – ralacja video

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami służb weterynaryjnych w kwestii bezdomności zwierząt oraz zagrożeń wynikających z niedopełnienia obowiązku właściwej opieki nad zwierzętami.
4. Informacja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce za rok 2015.
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Pielgrzymce za rok 2015.
c) wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
d) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Gminy pielgrzymka.
e) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.
f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pielgrzymka na lata 2016-2020.
g) określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pielgrzymka oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania.
h) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
Zwracam uwagę na punkt 4: Informacja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka. Relacja video znajduje się w części 2. To dotyczy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Studium uwarunkowań będzie tworzone równolegle ze strategią rozwoju gminy, przy aktywnym udziale mieszkańców, którzy już mogą składać w urzędzie gminy swoje wnioski i propozycje. Proszę uważnie zapoznań się z tą częścią relacji z obrad.
cz. 1

cz. 2

cz. 3