Sesja XXXVII Rady Gminy Pielgrzymka – 26.10.2017

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Prezentacja Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pt. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego”.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pielgrzymka w roku szkolnym 2016/2017.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na rok 2017,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka,
c) ustanowienia statusu pomnika przyrody,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/203/17 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów,
e) przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
12. Sprawy różne.

Cieszy mnie ustanowienie w naszej gminie kolejnego pomnika przyrody. Jest nim piękny dąb rosnący w Jastrzębniku przy głównej drodze w kierunku Nowego Kościoła. Drzewo jest wyjątkowo kształtne i majestatyczne. Ze względu na wiek należy je zaliczyć do „Dębów Cesarskich”, czyli tych dębów, które były świadkami bitew z udziałem wojsk napoleońskich pod Złotoryją.
cz. 1

cz. 2

cz. 3