Sesja XXXIV Rady Gminy Pielgrzymka – 22.06.17

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pielgrzymka za 2016 rok:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
b) opinia Komisji Rewizyjnej Gminy Pielgrzymka,
c) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pielgrzymka za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
c) głosowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Pielgrzymka.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
c) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce z siedzibą w Nowej Wsi Grodziskiej,
d) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Twardocicach w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce z siedzibą w Twardocicach,
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pielgrzymka,
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości budynkowej – lokalu użytkowego, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka na okres powyżej 3 lat,
g) świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie Gminy Pielgrzymka.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
11. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2