Sesja XXXIII Rady Gminy Pielgrzymka – 25.05.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce.
4. Dyskusja na temat pisma Mieszkańców Wsi Sędzimirów w sprawie budowy oczyszczalni ścieków.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Pielgrzymka jest organem prowadzącym.
b) w sprawie przystąpienia z Nadleśnictwem Złotoryja do wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi na działkach nr 397, 464/1, 464/2, 486 w m. Twardocice gm. Pielgrzymka”,
c) w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych garażami, stanowiących własność Gminy Pielgrzymka,
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
11. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2

cz. 3