Sesja XXXII Rady Gminy Pielgrzymka – 27.04.2017. Ważne informacje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
5. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce za rok 2016.
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Pielgrzymce za rok 2016.
c) zmian budżetu gminy na 2017 r.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
9. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
10. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2