Sesja XXXI Rady Gminy Pielgrzymka – 31.03.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie stanu czystości i porządku sanitarnego Gminy, propozycje rozwiązań dotyczących zrzutu ścieków w miejscowości Sędzimirów.
4. Dyskusja na temat transportu zbiorowego na terenie Gminy Pielgrzymka.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pielgrzymka w 2017 r.”,
b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka,
c) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka,
d) zmiany Uchwały Nr X/50/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce,
e) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
f) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka,
g) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pielgrzymka,
h) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych dla których Gmina Pielgrzymka jest organem prowadzącym,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pielgrzymka,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka,
k) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
11. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2