Sesja XXX Rady Gminy Pielgrzymka – 23.02.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok,
b) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka,
d) przyjęcia aktualizacji „Programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Pielgrzymka”,
e) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pielgrzymka,
f) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pielgrzymka,
g) uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Pielgrzymka,
h) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pielgrzymka na rok 2017.
i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pielgrzymka.
j) zmian budżetu gminy na 2017 r.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
9. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2