Sesja XXVIII Rady Gminy Pielgrzymka – 29.12.16

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady w tym sprawozdanie z prac Rady Gminy za 2016 rok.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Pielgrzymka na 2017 rok.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji oraz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych i własnych.
6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka,
c) zmiany uchwały Rady Gminy Pielgrzymka Nr III/18/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pielgrzymce,
d) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Pielgrzymka,
e) zmian budżetu gminy na rok 2016,
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka,
g) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka,
h) uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2017,
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
11. Sprawy różne.
Atrakcją dzisiejszej sesji był pokaz nowego samochodu strażackiego OSP Pielgrzymka. Auto można obejrzeć w drugiej części video-relacji. Podejmując uchwały powtórzono błąd wskazany przez Sąd Administracyjny jako główny powód uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod farmę wiatrową. Otóż sąd stwierdził, że nie można równolegle procedować nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz nad miejscowym planem zagospodarowania dla tego samego terenu. Najpierw należy opracować i zatwierdzić uchwałą studium, a potem przystąpić do opracowania planu zagospodarowania. Tym razem chodziło o planowaną w naszej gminie inwestycję polegającą na budowie nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna. O pamiętnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.10.2015 r., przypomniała radna Ewa Wolak-Barciszewska. Dla zachowania pozorów zgodności z prawem zamieniono kolejność głosowania. Najpierw głosowano nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium, a potem nad przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania, czyli zmieniono kolejność porządku obrad (punkt 8 a, b).
W sprawach różnych radna z Twardocic wypowiedziała się na temat pomijania tej miejscowości przy wymienianiu inicjatyw społecznych w biuletynie „Wiadomości Gminne” , czego nie można powiedzieć o Czaplach. Wywiązała się krótka polemika na temat tego czasopisma i jego roli. Korzystając z okazji przypomniałem wielokrotne wnioski moje i innych osób, aby na łamach „Wiadomości” można było zamieszczać wypowiedzi mieszkańców gminy, niekoniecznie pochlebne dla Wójta. Biuletyn finansowany jest z budżetu gminy i powinien zapewniać mieszkańcom wypowiadanie się w sprawach społecznych, które im leżą na sercu. W odpowiedzi usłyszałem od Wójta po raz kolejny, że „Wiadomości” to biuletyn informacyjny, w którym nie ma miejsca na polemiki. Rozumiem, że dopuszcza się wyłącznie teksty zatwierdzone przez Pana Wójta. „wojcieszyn.info” nie stosuje cenzury.
Jacek Barciszewski
cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4