Sesja XXVII Rady Gminy Pielgrzymka, 25.11.2016

Porządek Obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wynajęcie wolnych lokali w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce,
b) „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”,
c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka,
d) ustalenia dopłat dla I i II grupy odbiorców usług – ścieków komunalnych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Pielgrzymka i Sędzimirów,
e) zmiany uchwały Nr XIX/104/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia zadania utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie”,
f) zmiany w składzie komisji ds. Publicznych Rady Gminy Pielgrzymka,
g) zmian budżetu gminy na rok 2016,

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.
9. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2 (z przyczyn technicznych bez kilku początkowych minut)

cz. 3