Relacja video z obrad Komisji Rady Gminy Pielgrzymka 27.04.2016

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Pielgrzymce.
4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce.
5. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.
6. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce za rok 2015.
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Pielgrzymce za rok 2015.
c) wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
d) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Gminy Pielgrzymka.
e) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.
f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pielgrzymka na lata 2016-2020.
g) określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pielgrzymka oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania.
h) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
7. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2