Nowe otwarcie

*Wstęp*
Ten artykuł napisałem z zamiarem opublikowania go w „Wiadomościach Gminy Pielgrzymka” – biuletynie gminnym, jednak postanowiłem „wrzucić” go na www.wojcieszyn.info z dwóch powodów:
– wątpię, czy Wójt zgodziłby się na jego opublikowanie,
– sytuacja w naszej gminie zmienia się dynamicznie i za miesiąc tekst nie będzie już aktualny.
Pozostawiłem jednak formę i treść przygotowaną do publikacji w „organie gminnym”, bo może w końcu się uda.

     Wiadomości Gminy Pielgrzymka, które właśnie Państwo czytacie, to numer w pewnym sensie wyjątkowy, bowiem po raz  pierwszy znajdą się w nim informacje i opinie „drugiej strony”, czyli ludzi, którzy widzą problemy naszej gminy w sposób inny niż wójt Tomasz Sybis. Do tej pory nie było to możliwe, bo Wójt uważał biuletyn za swoją tubę propagandową i odmawiał oponentom prawa do publikowania tekstów na jego łamach. Tak było na przykład, gdy przeciwnicy farmy wiatrowej żądali wydrukowania w „Wiadomościach” swoich protestów, sprawozdań z zebrań wiejskich, na których mieszkańcy Wojcieszyna, Pielgrzymki i Nowej Wsi Grodziskiej sprzeciwiali się planom Wójta, a zwłaszcza w styczniu 2011, gdy grupa mieszkańców zrzeszona w tzw. Komitecie Obywatelskim „Nasza Gmina Pielgrzymka” wystosowała list otwarty do nowych radnych poprzedniej kadencji, prosząc jednocześnie o zamieszczenie jego treści w biuletynie gminnym finansowanym z budżetu gminy.
Czasy się zmieniły, zmienił się skład Rady Gminy, a Wójt stracił utrzymujące się przez dwie kadencje bezwarunkowe poparcie radnych. Teraz, czytając biuletyn, będziecie Państwo mogli porównać opinie Wójta z opiniami radnych i mieszkańców, jeżeli będą chcieli zabrać głos. Zachęcamy Państwa do pisania i przekazywania opinii za pośrednictwem swoich radnych. Możemy, a nawet powinniśmy się różnić w ocenach, opiniach i wnioskach, ale spróbujmy czynić to w sposób kulturalny i wyważony.
Pora przejść do sytuacji bieżącej. W grudniowym numerze „Wiadomości” Wójt przejechał się po radnych, którzy uchwalili podwyżkę swoich diet do poziomu trochę mniej żenującego niż poprzednio, czyli nadal znacznie niższego od większości gmin. W uchwale czytamy:

      § 1. 1. Radnemu Rady Gminy Pielgrzymka, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy, za udział w pracach rady i jej komisjach przysługuje dieta w wysokości 15% maksymalnego limitu ustalonego zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.                   

  1. 2.      Radnemu Rady Gminy Pielgrzymka pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej przysługuje dieta w wysokości 20% podstawy, o której mowa w ust. 1.

Oznacza to wzrost diet „zwykłych” radnych o około 50 zł, a radnych funkcyjnych o około 100 zł, przy czym dalej pozostaną one na najniższym poziomie.

Informując czytelników o „bulwersującej” podwyżce diet radnych, Wójt przemilczał jednak drugą istotną uchwałę, mającą o wiele większy i przeciwny wpływ na budżet gminy. Tego samego dnia Rada Gminy uchwaliła wynagrodzenie Wójta w następujący sposób:

      § 1. 1. Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Pielgrzymka – Pana Tomasza Sybisa, składające się z następujących składników:

1)      wynagrodzenie zasadnicze         –   4.200,00 zł,  (było 5.900,00)

2)      dodatek funkcyjny                         –  100,00 zł,    (było 1.900,00)

3)      dodatek specjalny                          –   20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. (było 40%)

  1. 2.       Ponadto, zgodnie z właściwymi przepisami, Wójtowi Gminy Pielgrzymka przysługują: dodatek za  wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W nawiasach podano poprzednie składniki wynagrodzenia Wójta, które teraz spadło o połowę do około 6000 zł miesięcznie. Radni uznali, że wójt małej, niezbyt bogatej i zadłużonej gminy nie może zarabiać tak samo, jak prezydent dużego miasta. Teraz chyba dla każdego staje się jasne, dlaczego Wójt nie wspomniał o obniżeniu swojego wynagrodzenia. Wtedy atak na radnych wyglądałby na rewanż za obniżenie wynagrodzenia, a pominięcie tego przykrego i niewygodnego faktu pozwoliło dobrodusznie zaapelować do tych radnych, wymienionych z imienia i nazwiska, „aby przemyśleli swoją postawę i sięgnęli do tekstu ślubowania, które niedawno składali”.  Zaoszczędzone na wynagrodzeniu Wójta pieniądze w kwocie około 85 tys. zł przeznaczono na cele oświatowe i socjalne.

Pobory i diety to jednak nie jedyne sprawy, którymi zajmowała się Rada Gminy na pierwszych czterech sesjach w grudniu 2014 r. Głównym zadaniem nowej Rady było uchwalenie budżetu gminy na rok 2015. Okazało się to trudne, ponieważ projekt budżetu, który należy przedstawić do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada, uzyskał ocenę negatywną i wymagał korekty. Radni, których wybraliśmy 16 listopada, zebrali się na pierwszą sesję w dniu 1 grudnia, złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady Gminy – Bogdana Jamroza oraz komisje. Na kolejnej sesji uchwalono wynagrodzenie Wójta i diety radnych, co należało zrobić przed zatwierdzeniem budżetu. Również na tej sesji, radna Ewa Wolak-Barciszewska zaproponowała przegłosowania stanowiska Rady Gminy w sprawie wciąż nie zakończonej kwestii farmy wiatrowej. Oto treść tego stanowiska: „Rada Gminy Pielgrzymka wnosi do Wójta Gminy Pielgrzymka wniosek o niezwłoczne, w terminie dwóch tygodni, wycofanie z NSA skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt: II SA/Wr 834/12 oraz skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt: II SA/Wr 651/13.  Jednocześnie Rada Gminy anuluje stanowisko przyjęte dnia 22 czerwca 2011 r na  IX Sesji Rady Gminy Pielgrzymka i utrzymuje w mocy stanowisko przyjęte dnia 25 lutego 2011 na V Sesji Rady Gminy sprawie budowy farm wiatrowych  w Gminie Pielgrzymka i potwierdza zainteresowanie oraz wspieranie działalności inwestycyjnej w Gminie Pielgrzymka z wyłączeniem inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych.”  Stanowisko zostało przegłosowane dziesięcioma głosami, przy dwóch głosach przeciwnych i trzech wstrzymujących się.

Taki krok umożliwiłby definitywne zakończenie awantury o wiatraki i pozwoliłby Radzie Gminy przystąpić do tworzenia nowego, perspektywicznego i gwarantującego zrównoważony rozwój gospodarczy, planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy Wojcieszynem, Pielgrzymką a Nową Wsią Grodziską. Niestety Wójt nie dostosował się do zalecenia Rady Gminy i na sesji 19 grudnia oznajmił, że analizuje sprawę. Na czwartej sesji w dniu 30 grudnia Wójt nie zjawił się i budżet został uchwalony pod jego nieobecność. W sprawie wiatraków złożona została interpelacja, na którą Wójt odpowiedział 15 stycznia. Stwierdził, że nie ma zamiaru zastosować się do stanowiska Rady Gminy i zarzucił Radnej naruszenie art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym poprzez głosowanie w sprawie dotyczącej rzekomo jej interesu prawnego. Pan Wójt wyraźnie zapomniał, że WSA we Wrocławiu w 2012 r. oddalił skargę kilku mieszkańców gminy, w tym Pani Radnej, na tenże plan zagospodarowania, ze względu na brak interesu prawnego skarżących. Zapomniał również, że były przewodniczący Rady Gminy nie wahał się głosować za planem zagospodarowania przestrzennego terenów pod farmę wiatrową, chociaż większość wiatraków miała stanąć na jego polach i przynosić mu co roku niezły zysk.
Zobaczymy, co przyniosą następne dni, ale może być ciekawie, bo jest postulat, żeby rejestrować wszystkie sesje i video-nagrania udostępniać na stronie pielgrzymka.biz.

Jacek Barciszewski