Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 28.09.2016

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gmina Pielgrzymka za I półrocze 2016 roku.
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
b) opłaty prolongacyjnej,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Pielgrzymka,
g) zmian budżetu gminy na rok 2016,
5. Sprawy różne.