Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 28.03.2017

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wybór przewodniczącego obrad.

3.      Informacja na temat gminnych lokali komunalnych: koszty utrzymania, zadłużenia czynszowe, dochody z tytułu zbycia lokali, skutki windykacji.

4.      Analiza zadań inwestycyjnych Gminy na 2017 rok (rozpoczętych i planowanych):

§  stan infrastruktury drogowej w poszczególnych miejscowościach,

§  analiza możliwości związanych z zagospodarowaniem nieczynnej linii kolejowej przebiegającej przez teren Gminy Pielgrzymka,

5.      Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pielgrzymka w 2017 r.”,

b)   zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka,

c)    przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka,

d)   zmiany Uchwały Nr X/50/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce,

e)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

f)    określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka

g)   ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pielgrzymka,

h)   w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Pielgrzymka jest organem prowadzącym,

i)     rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pielgrzymka,

j)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka

k)   zmian budżetu gminy na 2017 r.

6.        Wybór Przewodniczącego Komisji ds. Publicznych Rady Gminy Pielgrzymka

7.        Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2

cz. 3