Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 25.04.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016 .
4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce.
5. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu wspierania rodziny.
7. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce za rok 2016,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce za rok 2016.
c) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
8. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2