Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 24.08.2016. Relacja video

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr VI/24/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/232/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pielgrzymka.
c) przystąpienia z Nadleśnictwem Lwówek Śląski do wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi na działkach nr 541/3,548/2,548/3 w m. Czaple gm. Pielgrzymka.
d) zmian budżetu gminy na rok 2016.
4. Sprawy różne.