Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 24.05.2016

W pierwszej części relacji video z obrad usłyszeliśmy ciekawą informację dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, Pana Krzysztofa Frankowskiego, który mówił o aktualnym poziomie bezrobocia i perspektywach zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach powstających w Złotoryi, Jaworze i w Bolesławcu. W części drugiej zwracam uwagę na dyskusję na temat propozycji zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Pan Wójt zaproponował zwiększenie tej stawki o 100%, aby w ten sposób zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów, co przyczyni się do lepszej ochrony środowiska oraz pozwoli na oszczędniejsze gospodarowanie budżetem domowym.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
b) zmiany uchwały Nr VI/24/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
c) zmian budżetu gminy na rok 2016.
5. Sprawy różne.
cz. 1

cz. 2