Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 23.11.2016

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Informacja przedstawicieli klubów sportowych na temat podejmowanych działań, budżetu i osiągnięć.
4. Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych (w tym świetlic wiejskich) na terenie Gminy Pielgrzymka.
5. Omówienie w uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wynajęcie wolnych lokali w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce,
b) „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”,
c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka,
d) ustalenia dopłat dla I i II grupy odbiorców usług – ścieków komunalnych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Pielgrzymka i Sędzimirów,
e) zmiany uchwały Nr XIX/104/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia zadania utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie”,
f) zmiany w składzie komisji ds. Publicznych Rady Gminy Pielgrzymka
g) zmian budżetu gminy na rok 2016,
6. Sprawy różne.
Osoby, które rzadko uczestniczą w posiedzeniach organów samorządu terytorialnego informuję, że obrady połączonych komisji Rady Gminy Pielgrzymka zostały zarejestrowane i opublikowane na podstawie obowiązujących przepisów: Art. 61 Konstytucji RP oraz §52 Statut Gminy Pielgrzymka. Celem rejestracji jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom naszej gminy pełnej informacji o decyzjach podejmowanych przez radnych i wójta.
cz. 1

cz.2