Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 23.05.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Ocena stanu oświetlenia w Gminie, w tym wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa. Ocena nadzoru nad sprawnością oświetlenia.
4. Omówienie projektów uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Pielgrzymka jest organem prowadzącym,
b) w sprawie przystąpienia z Nadleśnictwem Złotoryja do wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi na działkach nr 397, 464/1, 464/2, 486 w m. Twardocice gm. Pielgrzymka”,
c) w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych garażami, stanowiących własność Gminy Pielgrzymka,
5. Sprawy różne.