Komisja Rady Gminy Pielgrzymka 21.12.2016

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Informacja firmy IDS ENERGETYKA w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400kV przebiegającej przez teren Gminy Pielgrzymka.
4. Omówienie w uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka,
c) zmiany uchwały Rady Gminy Pielgrzymka Nr III/18/2002 z dnia 30.12.2002r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pielgrzymce,
d) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w Gminie Pielgrzymka,
e) zmian budżetu gminy na rok 2016,

5. Omówienie propozycji do planu pracy Rady Gminy Pielgrzymka na 2017 rok.
6. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2

cz. 3