Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 21.02.2017

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Szkolenie na temat prawidłowego wypełniania i składania oświadczeń majątkowych przez radnych i kierowników jednostek.
4. Omówienie pisma pracowników Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce dotyczącego ingerowania Pani Ewy Wolak – Barciszewskiej w funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia, które zdaniem pracowników i lekarzy szkodzi wizerunkowi tutejszej placówki.
a) informacja Pani Kierownik GZZOP w Pielgrzymce na temat bieżącego funkcjonowania placówki.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
6. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok,
b) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka,
d) przyjęcia aktualizacji „Programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Pielgrzymka”,
e) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pielgrzymka,
f) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pielgrzymka,
g) uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Pielgrzymka,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pielgrzymka na rok 2017,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pielgrzymka.
j) zmian budżetu gminy na 2017 r.
7. Zapoznanie się ze skargą mieszkańców Sędzimirowa na Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce.
8. Wybór Przewodniczącego Komisji ds. Publicznych Rady Gminy Pielgrzymka
9. Sprawy różne.
Obrady rozpoczęły się od punktu 4. Swoją opinię na temat działań radnej Ewy Wolak – Barciszewskiej wygłosił Pan Jarosław Pisarski. Już samo zredagowanie tego punktu w programie obrad nie zapowiadało bezstronnego stanowiska Pana Przewodniczącego w tej sprawie. Nie wiem skąd Pan Przewodniczący czerpał inspirację do swojego wywodu na temat praw i obowiązków radnego, ale jestem przekonany, że interpretując przepisy ustawy o samorządzie gminnym przekręcił i postawił na głowie intencje ustawodawcy. Przecież niemożliwe jest, żeby radny nie miał takich samych uprawnień, jak każdy inny obywatel, w dostępie do informacji publicznych. Pytanie o lekarzy, ich godziny pracy i zakres obowiązków należy także do informacji publicznych. Każdy ma prawo zadzwonić do przychodni i o to spytać. Nie można każdego takiego zapytania traktować jako ingerencji w pracę przychodni, atak na kierowniczkę i wszczynanie kontroli. Radnej chodziło wyłącznie o sprawdzenie, czy informacje od mieszkańców gminy są prawdziwe.
Uważam za niedopuszczalne i przekraczające kompetencje przewodniczącego rady gminy oficjalne wygłaszanie takich niedorzecznych opinii i twierdzenie, że urzędnicy mogą odmawiać udzielenia informacji obywatelom, a konkretnie radnym, którzy w odczuciu tych urzędników ingerują w ich pracę, bądź podejmują czynności kontrolne. Ustawa o dostępie do informacji publicznych oraz statut gminy przewidują dwa tryby wnioskowania o udostępnienie informacji publicznej, tryb ustny i pisemny. Jako obywatel, który dość często korzysta z tych uprawnień zauważyłem, że od pewnego czasu urzędnicy nie chcą udostępniać żadnych dokumentów na wniosek ustny i zmuszają do wypełnienia wniosku pisemnego. Wielokrotnie też spotkałem się z tłumaczeniem, że urzędnicy mają obowiązek uzyskania zezwolenia wójta zanim udostępnią wnioskowaną informację. Odbieram to jako próby zniechęcenia obywateli do patrzenia władzy na ręce, bo przecież w ustawie o dostępie do informacji publicznych chodzi właśnie o zapewnienie pełnej przejrzystości działań władzy. Obecne stanowisko Pana Przewodniczącego, wygłoszone w obecności wójta, zachęci urzędników do jeszcze bardziej gorliwego bronienia dostępu do informacji publicznej.
Tylko dzięki dostępowi do informacji publicznej możliwe jest wszczynanie i skuteczne przeprowadzenie postępowań administracyjnych, czy sądowych w wielu ważnych sprawach.
Dowolne interpretowanie prawa doprowadziło już naszą gminę do wielu przegranych procesów sądowych i poniesienia niepotrzebnych wydatków. Typowym przykładem jest wieloletni proces w sprawie planu przestrzennego dla terenów pod budowę farmy wiatrowej. Ostatni przykład to przegrany przez gminę proces w sprawie wygaszenia mandatu radnego Bogdana Jamroza. Pan przewodniczący i wójt dopatrują się łamania prawa przez swoich oponentów, a sami interpretują to prawo w sposób im odpowiadający.

Obrady komisji trwały bardzo długo, głównie za sprawą skargi mieszkańców Sędzimirowa.

cz. 1

cz. 2

cz. 3