Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 20.06.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pielgrzymka za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za 2016 rok,
b) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pielgrzymka,
d) zmian w budżecie gminy,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
f) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce z siedzibą w Nowej Wsi Grodziskiej,
g) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Twardocicach w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce z siedzibą w Twardocicach,
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości budynkowej – lokalu użytkowego, stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka na okres powyżej 3 lat,
i) świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie Gminy Pielgrzymka.
4. Sprawy różne.
Zbliża się termin udzielenia Wójtowi absolutorium. Komisja omówiła wyniki kontroli RIO w zakresie gospodarki finansowej gminy. W piśmie pokontrolnym RIO czytamy: „Kontrola w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, poza potwierdzeniem prawidłowości wykonywanych zadań, wykazała też nieprawidłowości i uchybienia spowodowane niewystarczającą starannością w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa oraz brakiem unormowań wewnętrznych.” Jest to niepokojąca konstatacja tym bardziej, że powtarzająca się w opiniach RIO o pracy naszego urzędu i wójta. Tym razem RIO sformułowała 11 zastrzeżeń na temat przestrzegania przepisów prawnych i finansowych. Między innymi RIO zakwestionowała zasadność przyznania Skarbnikowi Gminy dodatku specjalnego za lata 2015 i 2016 za wykonywanie zadań należących do zakresu obowiązków służbowych skarbnika.
Protokół pokontrolny ma być zamieszczony na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Pielgrzymka. Czekamy na pisemne wyjaśnienia Pana Wójta, ale już wiadomo, że nie poczuwa się do winy, a Rada Gminy nie zamierza odmówić Wójtowi udzielenia absolutorium.

cz. 1


cz. 2