Wiatraki

Przyszłość Wojcieszyna, Nowej Wsi Grodziskiej i Pielgrzymki jest poważnie zagrożona. W obrębie tych trzech wsi planowana jest lokalizacja farmy wiatrowej, której inwestor nadał już eufemistyczną nazwę „Park Wiatrowy Wojcieszyn”. Jak wygląda taki „park” możemy się przekonać, przejeżdżając w pobliżu wiatraków, które wójt Słonina „zafundował” gminie Zagrodno.

Wójt Tomasz Sybis ma również ochotę na takie rozwiązanie problemów finansowych gminy Pielgrzymka kosztem mieszkańców Wojcieszyna, Nowej Wsi Grodziskiej i północnej części Pielgrzymki. Sprawa wiatraków w naszej gminie ma już ponad pięcioletnią historię, którą przedstawię w postaci kalendarium. Będę również informował o bieżącej sytuacji, toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych i prokuratorskich. Wokół planów budowy farmy wiatrowej narosło wiele mitów i plotek, które postaram się tutaj sprostować. Będę również informować o zagrożeniach dla naszego zdrowia, dla naszych majątków, dla przyszłości gminy i o lekceważącym stosunku do tych zagrożeń ze strony wójta i rady gminy.

Mieszkańcy naszej gminy nie mają niestety zwyczaju uczestniczenia w sesjach rady gminy. Dlatego na tej stronie przedstawię Państwu przebieg kilku sesji, na których radni podejmowali decyzje dotyczące wiatraków. Będziecie mogli przekonać się, jak nasi radni reprezentują nasze interesy. Aby nie być posądzonym o brak obiektywizmu, posłużę się oryginalnymi dokumentami lub zamieszczę linki do takich dokumentów dostępnych w BIP. Nie będzie to przyjemna lektura, bo ta prawda może być gorzka dla ludzi, którzy wierzą w demokrację i praworządność.

Pomimo wielu starań wójt odmówił mi prawa do przedstawienia poglądów przeciwników wiatraków na łamach „Wiadomości Gminy Pielgrzymka”. Widocznie czegoś się obawiał. Czy miał powody? Mam nadzieję, że ta strona da Państwu odpowiedź. Zapraszam do lektury.

Jacek Barciszewski 

KALENDARIUM

postępowania administracyjnego w związku z przygotowaniem inwestycji farmy wiatrowej

Jest to chronologiczny wykaz najważniejszych wydarzeń związanych z przygotowaniem inwestycji i próbami powstrzymania tego procesu. Przebieg wydarzeń wskazuje na ścisły związek pomiędzy obietnicami darowizn ze strony inwestora a decyzjami wójta i rady gminy spełniającymi warunki stawiane przez inwestora.  (kliknięcie rozwija pełną treść zapisu)

2007 r. Została zawarta umowa dzierżawy gruntów na okres 28 lat pomiędzy
spółką Nowrol, której właścicielem jest ówczesny przewodniczący rady gminy Pielgrzymka, a spółką EPA ze Szczecina.
09.07.2008 r. Złożenie wniosku do wójta gminy Pielgrzymka przez firmę EPA
sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 154 w Szczecinie, znak spr. 850019, o zmianę studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy Pielgrzymka celem lokalizacji farmy wiatrowej na wskazanym (czytaj „wydzierżawionym”) obrębie geodezyjnym wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn.  Strategia rozwoju gminy (i powiatu) nigdy nie przewidywała budowy infrastruktury przemysłowej zmieniającej całkowicie charakter tutejszego krajobrazu, stąd wiele osób wybrało ten region, aby przenieść się z okręgów przemysłowych do miejsc bardziej przyjaznych i niezniszczonych bezmyślną gospodarką.
25.07.2008 Uchwała nr XXI/103/08 rady gminy Pielgrzymka w sprawie przystąpienia
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Pielgrzymka w obrębie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn.
19.08.2008 r. Uchwała nr XXIII/109/08 rady gminy Pielgrzymka w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn.
03.09.2008 r. Podpisanie umowy darowizny nr 850019-701 pomiędzy spółką EPA
a gminą Pielgrzymka, na mocy której EPA przekazuje gminie 27 000 zł na sfinansowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy celem umożliwienia lokalizacji „Parku Wiatrowego Wojcieszyn”.umowa_darowizny
17.02.2010 r. Podpisanie oświadczenia pomiędzy spółką SOLANO a gminą Pielgrzymka
, w którym strony zobowiązują się, „iż dołożą wszelkich starań do sfinalizowania inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Wojcieszyn”. W zamian za to SOLANO oświadcza, że po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przekaże gminie darowiznę, a wysokość tej darowizny zostanie wynegocjowana po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, przy czym darowizna będzie w granicach 140 – 180 tys. zł).oświadczenie.pdf
24.02.2010 r. Protokół z posiedzenia komisji rady gminy Pielgrzymka, na którym
podano radnym informację o darowiźnie inwestora na rzecz gminy w wysokości 140 – 180 tys. zł i przeprowadzono „dyskusję” poprzedzającą głosowanie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych. Pytania radnych świadczą o całkowitym braku przygotowania w przeddzień uchwalenia nowego planu zagospodarowania. Dokument do pobrania.
25.02.2010 r. Zebranie wiejskie wsi Wojcieszyn – pierwsza informacja od sołtysa
o planach zlokalizowania farmy wiatrowej w obrębie Wojcieszyna i o planowanym na dzień następny głosowaniu rady gminy nad uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na budowę elektrowni wiatrowej. Zebrani wystosowali jednogłośnie apel do wójta o wstrzymanie decyzji do czasu uzyskania uzupełniających opinii od niezależnych ekspertów. Dokument do pobrania.
26.02.2010 r. Uchwała nr XLII/202/10 rady gminy Pielgrzymka w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych. Uchwała powstała z naruszeniem prawa, bowiem przewodniczący rady gminy Jan Paluch naruszył art. 24e pkt 2 oraz art. 25a ustawy z 8.03 1990 o samorządzie gminnym. Dokument do pobrania z BIP.
03.03.2010 r. Protest mieszkańców wsi Wojcieszyn i Pielgrzymka przeciwko budowie
farmy wiatrowej uchwalony na otwartym zebraniu.Dokument do pobrania.
30.03.2010 r. Odpowiedź wójta na protest mieszkańców otrzymana 13 kwietnia oraz
 artykuł w biuletynie gminnym. Wójt zarzucił protestującym dezinformowanie społeczeństwa i przedstawił zalety energetyki wiatrowej. Dokumenty do pobrania.
12.04.2010 r. Grupa mieszkańców wystosowała do wójta kolejne pismo
domagające się sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych w biuletynie oraz stawiające 5 konkretnych pytań. Dokument do pobrania.
11.05.2010 r. W odpowiedzi wójt podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego
pisma i stwierdza, że nikt z osób uczestniczących w procedurach dotyczących przedmiotowej sprawy ze strony urzędu gminy nie był materialnie zainteresowany wynikiem postępowania. Dokument do pobrania.
20.05.2010 r. Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Wojcieszyn dotyczące budowy
elektrowni wiatrowych, w którym udział wzięli przedstawiciele inwestora oraz zaproszeni przez mieszkańców eksperci ds. energetyki ze źródeł odnawialnych.  Przy wyjątkowo dużej frekwencji i po bardzo burzliwej dyskusji zebranie wiejskie uchwaliło dwie uchwały:

  • Uchwała nr 1: Zebranie Wiejskie nie wyraża zgody na lokalizowanie elektrowni wiatrowych na terenie Sołectwa Wojcieszyn oraz na terenach przyległych do niego.
  • Uchwała nr 2: Zebranie Wiejskie, na podstawie Art. 101, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, wzywa Radę Gminy Pielgrzymka do usunięcia naruszenia uprawnień Samorządu Mieszkańców Wsi Wojcieszyn polegającego na niedopełnieniu obowiązku, wynikającego z §10 pkt.1 Statutu Sołectwa Wojcieszyn, przedłożenia do zaopiniowania przez Samorząd Mieszkańców Wsi Wojcieszyn projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn.

Dokumenty do pobrania.

24.05.2010 r. Zebranie Wiejskie wsi Pielgrzymka. Mieszkańcy Pielgrzymki po raz
pierwszy mogli usłyszeć o zagrożeniach jakie niesie lokalizacja elektrowni wiatrowej w pobliżu wsi. O korzyściach opowiadali przedstawiciele inwestora i wójt. Rozgoryczeni postawą władz gminy mieszkańcy Pielgrzymki podjęli dwie uchwały o treści jak w Wojcieszynie.
12.08.2010 r. Protestujący otrzymali pismo informujące, że Wojewoda Dolnośląski
zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka z 26.02.2010 nr XLII/202/2010 z powodu istotnych naruszeń ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
20.08.2010 r. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady
Gminy Pielgrzymka z 26.02.2010 nr XLII/202/2010.Dokument do pobrania
31.08.2010 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjmuje do stosowania
„Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim”. Studium jest dostępne w całości w internecie na stronie Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.
20.10.2010 r. Wójt Gminy Pielgrzymka wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. (Decyzja ŚR.7624-3/10/09/10) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Wojcieszyn.
06.11.2010 r. Odwołanie do SKO o uchylenie w całości Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z 20.10.2010.
08.11.2010 r. Apel prezesa Stowarzyszenia Agroturystycznego Gór Kaczawskich do
wójta gminy Pielgrzymka w sprawie zrównoważonego rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. Pismo do pobrania.
16.01.2011 r. List otwarty – apel do radnych nowej kadencji o ponowne
przeanalizowanie mpzp uchwalonego przez poprzednią radę pod kątem zgodności ze „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim”. Dok. do pobrania
31.01.2011 r. Wyrok SKO o uchyleniu w całości Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z 20.10.2010. Do pobrania.
01,15,18 lutego 2011 r. Zebrania wiejskie w Nowej Wsi Grodziskiej, w Wojcieszynie i
Pielgrzymce na których mieszkańcy ponownie podjęli uchwały o braku zgody na budowę farmy wiatrowej.
28.02.2011 r. Uchwała Rady Gminy zobowiązująca wójta do wycofania się z planu
budowy farmy wiatrowej w rejonie wsi Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Pielgrzymka. Na zmianę stanowiska Rady Gminy i wójta miał wpływ, między innymi, rachunek ekonomiczny przedstawiony przez protestujących, z którego wynikało, że przychody gminy z tytułu podatku od wiatraków będą znacznie mniejsze od przewidywanych z powodu zmniejszenia subwencji wyrównawczej. Od tej pory stało się regułą, że ważne decyzje dotyczące farmy wiatrowej są podejmowane w drodze głosowania poza programem sesji w punkcie ostatnim „sprawy różne”. Taka metoda umożliwia procedowanie bez kłopotliwego udziału społeczeństwa gminy. Protokół z sesji do pobrania.
28.02.2011 r. Pismo procesowe wójta do WSA informujące o akceptacji zarzutów
skargowych wojewody.
12.05.2011 r. Zorganizowane przez inwestora na spotkanie z wójtem, radnymi i sołtysami w hotelu Qubus w Złotoryi
. Inwestor przedstawił propozycję „Umowy dotyczącej promocji inwestycji na terenie gminy Pielgrzymka oraz wsparcia celów społecznie użytecznych”. Projekt umowy określa łączną kwotę darowizny na 650 tys. zł i uzależnia uwalnianie poszczególnych transzy od postępu inwestycji, tj.: 30 tys. zł po „zakończeniu, z pozytywnym dla realizacji inwestycji skutkiem, postępowań sądowych dotyczących zaskarżonego planu zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkół gminnych”; 50 tys. zł po „uzyskaniu przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiającej realizację inwestycji, z przeznaczeniem na remont i modernizację przystanków autobusowych oraz dróg gminnych i poboczy” oraz 570 tys. zł po „uzyskaniu przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji” z przeznaczeniem na szkoły, drogi i kanalizację. Projekt umowy do pobrania.
16.05.2011 r. Sporządzenie „Listy stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej Wojcieszyn”. Listę ustalono na podstawie zasięgu izofon dopuszczalnych wartości emisji hałasu w środowisku nie informując stron o przysługujących im prawach. Mapa stanowiąca podstawę tej decyzji jest całkowicie niewiarygodna i nie ma cech dokumentu. Lista stron do pobrania.
22.06.2011 r. Sesja Rady Gminy Pielgrzymka, na której radni anulują swoje stanowisko
z 28.02.2011 i zobowiązują wójta do kontynuowania procedury lokalizacji farmy wiatrowej. Głosowania nad stanowiskiem rady gminy nie było w programie sesji. Ten temat omówiono jak zwykle w „sprawach różnych” pod koniec sesji. Protokół z sesji do pobrania.
....06.2011 r. Pismo procesowe wójta do WSA informujące o anulowaniu stanowiska
z 28.02.2011.
18.08.2011 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
stwierdzający nieważność w całości uchwały rady gminy Pielgrzymka z 26.02.2010 r. (plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację farmy wiatrowej). Wyrok do pobrania.
31.10.2011 r. Skarga kasacyjna od wyroku WSA z 18.08.2011 złożona w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym. Do pobrania.
16.11.2011 r. Wydanie przez Wójta Gminy Pielgrzymka decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej „Wojcieszyn”, której autorem jest etatowy pracownik inwestora, firmy EPA sp. z o.o. Marcin Sulowski. Decyzja została wydana mimo licznych protestów dotyczących wiarygodności i rzetelności raportu o oddziaływaniu na środowisko i bez weryfikacji listy stron postępowania. Raport bagatelizuje negatywne oddziaływanie farmy na ludzi, faunę i krajobraz oraz nie uwzględnia skumulowanego efektu istniejących i projektowanych elektrowni wiatrowych w powiecie Złotoryja.  Wszystkie zarzuty zostały uznane przez autora decyzji za bezzasadne.
28.11.2011 r. Skarga do SKO w Legnicy na decyzję z 16.11.2011 z wnioskiem
o uchylenie jej w całości.
06.12.2011 r. Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Złotoryi o wszczęciu
śledztwa w sprawie podejrzenia korupcji przy budowie wiatraków na terenie gminy Pielgrzymka.
11.01.2012 r. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Wojewody
Dolnośląskiego informujące, że przeprowadzona kontrola jednoznacznie wskazuje na istotne naruszenia trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na lokalizację elektrowni wiatrowych w 6 gminach Dolnego Śląska, tj.: Pielgrzymka, Zagrodno, Udanin, Wądroże Wielkie, Gromadka, Zgorzelec.
27.01.2012 r. Postanowienie SKO w Legnicy wstrzymujące postępowanie
administracyjne dotyczące lokalizacji famy wiatrowej do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej.
15.02.2012 r. Wyrok NSA nakazujący Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
ponowne rozpatrzenie skargi Wojewody. Do pobrania.
23.02.2012 r. Postanowienie SKO w Legnicy uchylające postanowienie SKO w Legnicy
z 27.01.2012.
29.02.2012 r. Pismo pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
informujące wójta gminy Pielgrzymka o nieprawidłowościach w zakresie finansowania sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze środków przekazanych na ten cel przez inwestora.
23.03.2012 r. Decyzja SKO w Legnicy oddalająca wszystkie skargi i utrzymująca
w mocy decyzję środowiskową wójta Pielgrzymki z 16.11.2012.
24.04.2012 r. Wniosek Solano o wydanie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej
„Wojcieszyn”.
23.05.2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zawiesza na wniosek
stron postępowanie ze skargi wojewody i zawiesza z urzędu postępowanie ze skargi mieszkańców z 20.08.2010 r.
02.07.2012 r. Starostwo Powiatowe w Złotoryi dopuszcza Stowarzyszenie
Agroturystyczne Gór Kaczawskich do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej.
09.07.2012 r. Solano sprzeciwia się udziałowi Stowarzyszenia Agroturystycznego
w przedmiotowym postępowaniu, składając stosowny wniosek o nieprzyznawanie Stowarzyszeniu statusu strony.
Wniosek do pobrania.
01.08.2012 r. Starosta Złotoryjski umarza postępowanie w sprawie pozwolenia
na budowę farmy wiatrowej. Powodem umorzenia jest wycofanie przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę w celu wyeliminowania Stowarzyszenia z dalszego postępowania.
03.08.2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchyla
poprzednie postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania uznając za słuszne zażalenie skarżących do NSA.
06.09.2012 r. Ponowne złożenie przez Solano wniosku o pozwolenie na budowę farmy
wiatrowej.
24.09.2012 r. Starosta Złotoryjski odmawia Stowarzyszeniu Agroturystycznemu
udziału w tym samym postępowaniu dotyczacym pozwolenia na budowę farmy wiatrowej pomimo, że poprzednio uznał Stowarzyszenie za stronę. Zastosowana argumentacja świadczy o wspólnym działaniu Starostwa z inwestoram (fragmenty uzasadnienia są skopiowane z wniosku inwestora z 9.07.2012).
Dokument do pobrania
03.10.2012 r. Postanowienie SKO w Legnicy o wznowieniu postępowania w
przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla farmy wiatrowej w związku z ujawnieniem nowych dowodów.
23.10.2012 r. Starosta Złotoryjski zawiesza postępowanie w sprawie wydania
pozwolenia na budowę farmy wiatrowej.
26.10.2012 r. Postanowienie SKO w Legnicy o umorzeniu wznowionego
postępowania w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla farmy wiatrowej.
07.11.2012 r. Rozprawa przed WSA we Wrocławiu ze skargi mieszkańców
na uchwałę gminy z 26.02.2010. Po 2 latach skarga oddalona z uwagi na brak interesu prawnego skarżących.
27.12.2012 r. Starosta Złotoryjski wydaje decyzję nr 391/2012 w sprawie
pozwolenia na budowę farmy wiatrowej „Wojcieszyn”.
09.01.2013 r. Odwołania kilkunastu mieszkańców gminy od decyzji Starosty
w sprawie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej „Wojcieszyn”.
17.05.2013 r. Decyzja Wojewody nr O-291/13 uchylająca w całości decyzję
Starosty w sprawie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej „Wojcieszyn”.
04.07.2013 r. Zawieszenie przez Starostę postępowania w sprawie pozwolenia
na budowę farmy wiatrowej „Wojcieszyn” na wniosek Solano sp. z o.o.
13.09.2013 r. Wznowienie przez Starostę postępowania w sprawie pozwolenia
na budowę farmy wiatrowej „Wojcieszyn” na wniosek Grupa – PEP Farma Wiatrowa 23 sp. z o.o.
26.11.2013 r. Wyrok WSA we Wrocławiu orzekający częściową nieważność studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pielgrzymka. Sygnatura akt II SA/Wr 651/13 – wyrok do wglądu w Centralnej Bazie Orzeczeń NSA. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FEFAABC07B 
27.11.2013 r. Wyrok WSA we Wrocławiu stwierdzający nieważność planu
zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę farmy wiatrowej w całości. Sygnatura akt II SA/Wr 834/12 – wyrok do wglądu w Centralnej Bazie Orzeczeń NSA. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DA6D68DD5B
01.10.2015 r. Wyrok prawomocny NSA stwierdzający nieważność planu
zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę farmy wiatrowej w całości. Sygnatura akt II SA/Wr 834/12 – wyrok do wglądu w Centralnej Bazie Orzeczeń NSA. http://http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02E1EC6F92
Strona w trakcie aktualizacji

Kalendarz wpisów

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« marzec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31