Wpisy z Czerwiec, 2017

Sesja XXXIV Rady Gminy Pielgrzymka – 22.06.17

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pielgrzymka za 2016 rok: a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, b) opinia Komisji Rewizyjnej Gminy Pielgrzymka, [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 20.06.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Omówienie projektów uchwał w sprawie: a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pielgrzymka za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za 2016 rok, b) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pielgrzymka, d) zmian w [...] cały wpis » »