Wpisy z Kwiecień, 2017

Sesja XXXII Rady Gminy Pielgrzymka – 27.04.2017. Ważne informacje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 5. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 6. Wnioski i interpelacje radnych. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Gminnego Zespołu [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 25.04.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016 . 4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce. 5. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce. 6. Sprawozdanie z działalności [...] cały wpis » »

Sesja XXXI Rady Gminy Pielgrzymka – 31.03.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Omówienie stanu czystości i porządku sanitarnego Gminy, propozycje rozwiązań dotyczących zrzutu ścieków w miejscowości Sędzimirów. 4. Dyskusja na temat transportu zbiorowego na terenie Gminy Pielgrzymka. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 7. Wnioski i interpelacje radnych. 8. Podjęcie [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 28.03.2017

Porządek obrad: 1.      Otwarcie obrad. 2.      Wybór przewodniczącego obrad. 3.      Informacja na temat gminnych lokali komunalnych: koszty utrzymania, zadłużenia czynszowe, dochody z tytułu zbycia lokali, skutki windykacji. 4.      Analiza zadań inwestycyjnych Gminy na 2017 rok (rozpoczętych i planowanych): §  stan infrastruktury drogowej w poszczególnych miejscowościach, §  analiza możliwości związanych z zagospodarowaniem nieczynnej linii kolejowej przebiegającej przez teren Gminy Pielgrzymka, 5.      [...] cały wpis » »