Wpisy z Luty, 2017

Sesja XXX Rady Gminy Pielgrzymka – 23.02.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok, b) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok c) wyrażenia [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 21.02.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Szkolenie na temat prawidłowego wypełniania i składania oświadczeń majątkowych przez radnych i kierowników jednostek. 4. Omówienie pisma pracowników Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce dotyczącego ingerowania Pani Ewy Wolak – Barciszewskiej w funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia, które zdaniem pracowników i lekarzy szkodzi wizerunkowi tutejszej placówki. a) informacja Pani Kierownik GZZOP [...] cały wpis » »

XXIX sesja rady gminy Pielgrzymka – 14.02.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego. 4. Złożenie ślubowania przez radnego Zbigniewa Jaworskiego. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 7. Wnioski i interpelacje radnych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozwiązania zespołu szkolno – przedszkolnego w Twardocicach, b) [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 10.02.2017

Obrady połączonych komisji poświęcone były prawie w całości przedstawionemu przez wójta projektowi reorganizacji szkół w gminie Pielgrzymka. Planowane zmiany związane są oczywiście z reformą oświatową zatwierdzoną przez parlament w grudniu 2016 r. Wójt zaproponował utworzenie dwóch ośmioklasowych szkół podstawowych w Pielgrzymce i w Proboszczowie. Gimnazjum w Pielgrzymce będzie stopniowo likwidowane, by zniknąć całkowicie w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła podstawowa w [...] cały wpis » »